Tekniska Byråns - Policy om information, personuppgifter, cookies & copyrightinfo

Copyright
För allt material på webbplatsen gäller copyright. Det innebär att allt innehåll, exempelvis olika typer av texter, artiklar, varumärken, illustrationer och grafik, är skyddat enligt lagen om upphovsrätt om inget annat anges.

Du får endast lov att använda/ladda ned materialet från vår webbplats för privat, icke-kommersiellt bruk. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring, ändring eller på annat sätt distribution av materialet på vår webbplats för offentliga eller kommersiella syften får inte ske utan skriftligt tillstånd.

Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

Förbehåll
Vi har försäkrat oss om att informationen på den här webbplatsen ska vara korrekt vid publikation. Det lämnas ingen garanti för att den är korrekt och tar inget ansvar gentemot tredje part, någonstans i världen, i händelse av personlig skada eller förlust, följdförlust, indirekt förlust, egendomsskada eller annan skada eller förlust som uppstår till följd av användning eller tilltro till informationen som finns på den här webbsidan.

Tekniska Byrån och/eller dess respektive leverantörer garanterar inte riktigheten av den information i publicerade dokument eller relaterad grafik för något ändamål. All sådan information tillhandahålls utan någon garanti av något slag. Tekniska Byrån och/eller des leverantörer avsäger sig alla garantier och villkor angående denna information, inklusive garantier och villkor för tillgång, oavsett uttryckligen, underförstådd eller lagstadgad, tillämplighet för ett särkskilt ändamål, namn eller okränkbarhet.

I inget fall skall Tekniska Byrån och/eller dess respektive leverantörer hållas ansvariga för någon speciell, indirekt eller påföljande skador av något slag resulterande av otillgänglighet, data eller nytta, oavsett gällande kontrakt, försumlighet eller invecklad händelse uppkommande från förbindelse vid användandet eller av utförandet av informationen i

Publicerade dokument och relaterade dokument kan innehålla tekniska oriktigheter och typografiska fel. Ändringar införs periodiskt till information häri. Tekniska Byrån och/eller dess respektive leverantörer kan göra förbättringar och/eller ändringar i produkt(er) och/eller program(men) här beskrivna vid vilken tidpunkt som helst..

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas i samband med formulär, anmälningar, telefonsamtal eller e-postkommuniktion med mera sparas så länge som det krävs för administrationen, spårbarhet och syftet. De personuppgifter du lämnar lagras i vårt register för att vi ska kunna kontakta dig och ge dig information.

Det är mycket viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss olika sammanhang. Vi gör allt vi kan för att skydda dem från obehörig användning. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i personuppgiftslagen.

De personuppgifter som du lämnar när du beställer en vara eller tjänst hos oss, kommer att registreras i vår kunddatabas och användas för administration av din beställning. Uppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser, uppföljning och utveckling av tjänster samt för marknadsföringsändamål.

Vi värnar om din integritet och din rätt till skyddad information. De uppgifter vi lagrar används endast inom företaget. Du kan när som helst kontakta oss och få ett utdrag på de uppgifter vi har lagrat om dig. Du kan även begära att bli borttagen ur vår databas när du så önskar.

Tekniska Byrån är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

Information om cookies
På webbplatsen används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och innehåller textinformation. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbplatsen för användaren.

Dessa cookies kan användas på webbplatsen;

  • Användarinmatning (session-id) för att hålla reda på användarens inmatning när du fyller i blanketter, kundvagnar etc. under en session eller cookies begränsade till några timmar i vissa fall.
  • Autentisering, för att identifiera användaren när han har loggat in under en session ochanvändarrelaterade cookies, som används för att upptäcka autentiseringsmissbruk, för en begränsad varaktig längd
  • Cookies för användargränssnittskombinationer, t.ex. språk- eller teckensnittsinställningar, under en session (eller något längre)
  • Tredjeparts sociala plugin-program för innehållsdelning, för inloggade medlemmar i ett socialt nätverk.

Hur undviker man cookies?
Du som inte accepterar användandet av cookies kan stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta innebär dock att webbplatsens funktionalitet begränsas.

Varumärken
I informationen kan varumärken från andra företag förekomma. Dessa tillhör respektive företag.


2020-08-12